1398/12/26-11:23:45
فراخوان جمع‌آوری ایده در خصوص تأمین تخت بیمارستانی موردنیاز در همه‌گیری بیماری COVID-19
انجمن علمی پزشکی اجتماعی ایران از همکاران گرامی درخواست می‌کند در چالش جمع‌آوری ایده انجمن علمی پزشکی اجتماعی ایران شرکت نمایند.

لطفاً متن مقاله پیوست شده را مطالعه بفرمایید و با توجه به آن پیشنهادات خود را در این خصوص همراه با مستندات و ارجاع مناسب در متن، از طریق لینک زیر یا اطلاعات موجود در متن برای انجمن علمی پزشکی اجتماعی ایران ارسال نمایید.
پیشنهادات ارسالی پس از بررسی در کمیته علمی انجمن در قالب بیانیه‌ها و پیشنهادات انجمن علمی پزشکی اجتماعی و به نام شما انعکاس داده خواهند شد.
متن مقاله تعداد تخت بیمارستانی موردنیاز برای مقابله با COVID-19 [دریافت مقاله]
+ لینک ثبت ایده