1398/12/23-14:23:55
پاسخ انجمن علمی پزشکی اجتماعی ایران به بازخورد مدیر کمیته اپیدمیولوژی COVID-19 به پیشنهادات این انجمن
در پاسخ به بازخورد دکتر حقدوست، مدیر کمیته اپیدمیولوژی COVID-19به پیشنهادات انجمن علمی پزشکی اجتماعی ایران، این انجمن در نامه‌ای به پاسخ به موارد مطرح‌شده پرداخت.

در این نامه دکتر علی پاشا میثمی، رئیس انجمن علمی پزشکی اجتماعی ایران ضمن تقدیر از بازخورد سریع و توجه دکتر حقدوست، مدیر کمیته اپیدمیولوژی COVID-19 به ارائه نکاتی در خصوص موارد مطرح‌شده توسط کمیته ملی اپیدمیولوژی COVID-19 پرداخت.
متن نامه انجمن علمی پزشکی اجتماعی [دریافت نامه]