1398/12/08-15:12:34
آموزش مردمی پیشگیری، کنترل و مراقبت در برابر کرونا ویروس جدید
نظر به اهمیت آموزش مردمی پیشگیری، کنترل و مراقبت در برابر کرونا ویروس جدید، انجمن علمی پزشکی اجتماعی ایران، اقدام به انتشار یک جزوه آموزشی کرد.
در این جزوه آموزشی ضمن معرفی کروناویروس جدید (COVID19)، به ارائه توضیحاتی در خصوص پیشگیری و جلوگیری از گسترش این بیماری پرداخته شده است.
دریافت جزوه آموزشی